Haarlemmermeer: Haarlemmermeer relatief veilige gemeente

_DSC6263Haarlemmermeer, 25 juni – Begin dit jaar is er een veiligheidsanalyse uitgevoerd over de periode 2010 tot en met 2014. Uit de analyse is naar voren gekomen dat Haarlemmermeer een relatief veilige gemeente is. Dit is nogmaals bevestigd in de landelijke veiligheidsmonitor 2013 en de AD Misdaadmonitor waarbij Haarlemmermeer op positie 102 staat terwijl het de 17de gemeente wat betreft het aantal inwoners in Nederland is.

De veiligheidscijfers over de eerste vier maanden van dit jaar laten ook een positief beeld zien. Daarnaast is de Kadernota veiligheid, toezicht en handhaving 2015-2018 door het college is vastgesteld. In de kadernota wordt beschreven hoe het veiligheidsbeleid in de gemeente de komende vier jaar vorm wordt gegeven. Burgemeester Weterings is tevreden over huidige veiligheidscijfers en de plannen voor de toekomst: “Ondanks de relatief veilige situatie in onze gemeenten blijft er werk aan de winkel. Daarom deze kadernota met de daarin opgenoemde prioriteiten. Vanzelfsprekend blijft het dagelijks werk ook op orde en kunnen veranderende omstandigheden leiden tot nieuwe maatregelen. “

Veiligheidscijfers eerste vier maanden 2014

De veiligheidscijfers van de eerste vier maanden van 2014 zijn bekend. Het beeld is positief. Het totaal aantal misdrijven is gedaald met 12% ten opzichte van dezelfde periode over 2013. Positieve ontwikkelingen zijn de cijfers rond veilig ondernemen. Vorig jaar is de trend van een dalingen in de aangiften op alle gebieden van veilig ondernemen doorbroken. In 2014 zien we dat de positieve trend zich weer voortzet en dat de meeste misdrijven zelfs onder het niveau van 2012 zitten. Op het gebied van jeugdoverlast is er een forse toename van het aantal meldingen jeugdoverlast. Deze toename heeft mogelijk te maken heeft met de relatief zachte winter, het vroege begin van het voorjaar en het niet goed functioneren van het mobiele team van MeerWaarde. De gemeente en politie zetten extra toezicht in op de bekende locaties en groepen waar veel meldingen over komen. 

Vier prioriteiten

Op basis van de veiligheidsanalyse, het collegeakkoord HLMR Krachtig Samen Werken en de input van de veiligheidspartners is er voor gekozen om vier prioriteiten voor de komende vier jaar aan te wijzen: High Impact Crimes (woninginbraken, straatroof en zakkenrollerij), complexe sociale casuïstiek, Veilig Ondernemen (overvallen, bedrijfsinbraken en winkeldiefstal) en Veilig in en om scholen. De afgelopen jaren zijn er vele veiligheidsactiviteiten gestart. Deze worden voortgezet en verder door ontwikkeld. Er wordt steeds kritisch gekeken of activiteiten nog effect hebben. Indien niet dan worden deze aangepast of geschrapt.

Woninginbraken

De afgelopen vier jaar was woninginbraken al een prioriteit. Voor de komende vier jaar is deze uitgebreid met straatroof en zakkenrollerij. Dit zijn verschillende soorten criminaliteit die direct van invloed zijn op de veiligheidsgevoelens van burgers. De aanpak woninginbraken wordt verder geïntensiveerd.

Complexe problematiek

Complexe casuïstiek gaat over personen die zorgen voor een dreiging van gevaar voor zijn of haar directe omgeving en/of zorgt voor ernstige overlast in de omgeving. De gemeente wil met haar partners voorkomen dat het stadium wordt bereikt dat mensen ernstige overlast veroorzaken of een gevaar vormen voor zichzelf of anderen door goede begeleiding en hulpverlening. Indien nodig worden er dwang- of drangmaatregelen ingezet, zoals een huisverbod bij huiselijk geweld.

Veilig ondernemen en in en om scholen

Op het gebied van veilig ondernemen wordt ingezet op het voorkomen van overvallen, inbraken in bedrijven/kantoren en winkels en winkeldiefstallen. De gemeente wil met scholen en de politie jongeren weerbaarder maken en beschermen tegen onder andere drugs, alcohol, (digi)pesten, sociale media en seksuele intimidatie. Hiervoor wordt met scholen gekeken of er een uniforme aanpak kan worden opgezet.

Visie op veiligheid

In de aanpak van de prioriteiten zet de gemeente met haar partners in op een aantal belangrijke uitgangspunten: integraal samen werken waarbij de gemeente de regie voert over veiligheid. In de aanpak wordt uitgegaan van de veiligheidsketen waarbij preventieve acties worden ondernomen om criminaliteit te voorkomen maar ook hard wordt opgetreden indien dat nodig is. De komende vier jaar wordt de deelname van burgers en ondernemers aan de ontwikkeling en de uitvoering van het veiligheidsbeleid nog meer gestimuleerd. De gemeente gaat hierbij wel uit van de eigen verantwoordelijkheid van burgers en ondernemers om de regels na te leven en criminaliteit te voorkomen.

Total Page Visits: 1446 - Today Page Visits: 2